Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de internetsite (http://www.ampliado.nl/) van Ampliado b.v.  ingeschreven in het Handelsregister KvK te Gorinchem onder nummer 71174710.

 

Ampliado b.v. verleent u hierbij toegang tot www.ampliado.nl. Ampliado b.v. publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De informatie op www.ampliado.nl is bedoeld als vrijblijvend.

 

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op ampliado.nl wordt gepubliceerd niet actueel, onvolledig c.q. onjuist is.

 

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Ampliado bv tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Ampliado b.v. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ampliado b.v. Ampliado b.v., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

 

Het is aan de bezoeker niet toegestaan om de auteursrechtelijke beschermde werken of andere op Ampliado.nl opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Ampliado b.v. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik

 

Toegestaan is om informatie te delen via social media, als Ampliado b.v. daar zelf gelegenheid voor geef. Dit is duidelijk zichtbaar door middel van de social media buttons.

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Ampliado.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Bij het plaatsen van informatie op Ampliado.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties.

Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, kan hij of zij contact opnemen met:

Ampliado b.v.

E-mail: info@ampliado.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ampliado bv en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Ampliado bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Ampliado bv of aan u wordt gezonden,
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
  5. misbruik van deze internetsite,
  6. verlies van gegevens,
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders/medewerkers van Ampliado bv.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Ampliado bv hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Ampliado bv de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.

 

Ampliado bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites zijn door Ampliado bv niet geverifieerd.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Wijzigingen

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Disclaimer

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Tel: 085 - 130 25 94

Email: info@ampliado.nl

Internet: www.ampliado.nl

Copyright 2020 | EVI Groep

Copyright 2020 | EVI Groep